Ren Yi

Ren Yi (Ren Zhilin), born in the 1950s, is from Shanghai. He is now deputy secretary-general of the Pujiang Literature Society, deputy general manager of Pujiang Literature Exchange Centre for Literature and Arts, Minhang, Shanghai, and an editor of Pujiang Literature. 

Puncher & Wattmann titles by Ren Yi

Menu